18.1.10

ഇസ്ലാമിക് സെന്റര്‍

കെഡി എഫ് ഇസ്ലാമിക് സെന്റര് ,സ്പൈറല്‍ മിനാരെറ്റ് ഇന്‍ ദോഹ.

14.1.10

ഒരു രാത്രി

ദോഹയില്‍ നിന്നും ഒരു കാഴ്ച..

7.1.10

5.1.10

3.1.10

പിടി കിട്ടിപ്പോയ്..!!ഇനി ഈ ആശാനേകൊണ്ടു കല്ലെടുപ്പിച്ചു പണിയെടുപ്പിച്ചു വേണം നാലു പുത്തെനുണ്ടാക്കാൻ..!!

2.1.10

എന്‍റെ വെക്കേഷന്‍ കാഴ്ചകള്‍..

മുറുക്കി പിടിച്ചോ..
ആഞ്ഞു വലിച്ചോ ഏലൈസാ

അപ്പു വീണേ..


ഇനി ഞാന്‍ ഒന്നു വലിക്കട്ടെ ..