24.1.10

ഇതു കൊള്ളാം.


2 comments:

Gopakumar V S (ഗോപന്‍ ) said...

ആരാ ഇത് ?

Mahesh Cheruthana/മഹി said...

പോട്ടം കൊള്ളാം ,പശ്ചാത്തലവും ! ആരാണത്?