11.6.10

സാംസ്ക്കാരികപൈതൃകം


ഖത്തറിലെ സൂക്കില്‍ നിന്നും ഒരു കാഴ്ച..

8.6.10

കത്ത്പെട്ടി..


പ്രിയപെട്ടവരുടെ സ്നേഹാര്‍ദ്രമായ ഒരു വരി കാണുവാനായി എന്നും വളരെ ഏറെ ഇഷ്ടതോടെ
സമീപിച്ചിരുന്ന തപാല്‍ പെട്ടികള്‍ ഇന്ന് ഏറെ കുറെ ശൂന്യമായി തുടങ്ങി..

6.6.10

ഖത്തറില്‍ ഒരു തോണി യാത്ര

ഇതു ഒരു ഷോപ്പിംഗ്‌ മാളിന്‍ ഉള്ളിലെ തോണിയാത്ര..മുകളില്‍ കാണുന്നത് ആകാശം അല്ല.സീലിംഗ് പെയിന്റ് ചെയിതു മനോഹരമാകിയത്.