16.10.10

നോക്കത്താ ദൂരത്തു കണ്ണും നട്ട്.വാഗ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍
അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന അതിര്‍ത്തി സുരക്ഷാ
സൈനികന്‍ ആണ് അതിനുള്ളില്‍.