16.6.11

ചന്ദ്രഗ്രഹണം.


ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഖത്തറില്‍ തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍

14.3.11

തനിയെ ..

വിശാലമായ ഈ ലോകത്ത് എന്നും തനിയെ ..

5.2.11

കാരികെച്ചര്‍മോന്റെ ചിത്രം ഒരാള്‍ കാരികേച്ചറില്‍ വരച്ചത് ഞാന്‍ ഗ്ലാസ് പയിന്റില്‍ ചെയിതതപ്പോള്‍

29.1.11

ഖത്തര്‍ എയര്‍ഷോസൈഫ് ലാന്റിംഗ് .
കളിപ്പാട്ടം അല്ല ,പാര്ചൂട്റ്റ് ചാട്ടക്കാരുടെ പറക്കും യന്ത്രം..