29.1.11

ഖത്തര്‍ എയര്‍ഷോസൈഫ് ലാന്റിംഗ് .
കളിപ്പാട്ടം അല്ല ,പാര്ചൂട്റ്റ് ചാട്ടക്കാരുടെ പറക്കും യന്ത്രം..