16.6.11

ചന്ദ്രഗ്രഹണം.


ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഖത്തറില്‍ തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍