5.2.11

കാരികെച്ചര്‍മോന്റെ ചിത്രം ഒരാള്‍ കാരികേച്ചറില്‍ വരച്ചത് ഞാന്‍ ഗ്ലാസ് പയിന്റില്‍ ചെയിതതപ്പോള്‍