16.11.10

മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ച്

എന്‍റെ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം..

11.11.10

പൂയ്...

അയില ..ചാള ..പൂയ്...

6.11.10

പഞ്ചാബില്‍ നിന്നും ഒരു കാഴ്ച

ദീപ പ്രഭയില്‍ കുളിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സുവര്‍ണ്ണക്ഷേത്രം ..