14.3.11

തനിയെ ..

വിശാലമായ ഈ ലോകത്ത് എന്നും തനിയെ ..